المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

articles-04-01

از کجا عکاسی را شروع کنیم و سوالات متدوال

تاریخ نگارش: فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه نویسنده: شورش مباشری برای هر کسی که بخواهد عکاسی را شروع کند، ابهام هایی وجود د...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

کنتراست – مقاله آموزشی – تجربه عکاسی

تاریخ نگارش: اردیبهشت ماه نود و نه نویسنده: شورش مباشری اهمیت کنتراست در عکاسی در عکاسی، همواره جستجو گر چیزی بودم که برایم جذ...

ادامه مطلب

از کجا عکاسی را شروع کنیم و سوالات متدوال

تاریخ نگارش: فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه نویسنده: شورش مباشری برای هر کسی که بخواهد عکاسی را شروع کند، ابهام هایی وجود د...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

از کجا عکاسی را شروع کنیم و سوالات متدوال

تاریخ نگارش: فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه نویسنده: شورش مباشری برای هر کسی که بخواهد عکاسی را شروع کند، ابهام هایی وجود د...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

از کجا عکاسی را شروع کنیم و سوالات متدوال

تاریخ نگارش: فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه نویسنده: شورش مباشری برای هر کسی که بخواهد عکاسی را شروع کند، ابهام هایی وجود د...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

مقالات

کنتراست – مقاله آموزشی – تجربه عکاسی

تاریخ نگارش: اردیبهشت ماه نود و نه نویسنده: شورش مباشری اهمیت کنتراست در عکاسی در عکاسی، همواره جستجو گر چیزی بودم که برایم جذ...

ادامه مطلب

مقالات

از کجا عکاسی را شروع کنیم و سوالات متدوال

تاریخ نگارش: فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه نویسنده: شورش مباشری برای هر کسی که بخواهد عکاسی را شروع کند، ابهام هایی وجود د...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست